Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Yönetmelik

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi

(AKVAM) Yönetmeliği

 

 

 

Kuruluş

Madde 1- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun değişik 7/d-2 maddesi uyarınca “Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

 

Amaç

Madde 2- Merkezin temel amacı, Avrupa Birliği(AB)  bütünleşme hareketlerini yakından izlemek ve araştırma, eğitim ve diğer etkinlikler aracılığıyla uluslar arası işbirliğinin ve AB ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve Türkiye’nin AB’ye siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel ve sosyo-kültürel  yönden uyum ve bütünleşme  çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

 

Merkezin Adı

Madde 3- Merkezin adı ulusal iletişimde “Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi-AKVAM ve uluslar arası iletişimde ise “European Research Center of Akdeniz University-EURAK” olarak geçer.

 

Faaliyetler

Madde 4- Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

 1. a) Avrupa’daki bütünleşme çabaları ve merkezin amaçları arasına giren diğer konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek,
 2. b) Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslar arası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek,
 3. c) Amaçları doğrultusunda uluslar arası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak,
 4. d) Merkezin amaçları arasına giren konularda faaliyet gösteren Üniversite Birimlerinin AB destekleme programlarına katılımını sağlayan çalışmalar yapmak,
 5. e) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemek,
 6. f) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,
 7. g) Yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak,
 8. h) Amaçlarına uygun tüm çalışmalarında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

 

Merkezin Organları

Madde 5-Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

Merkez Müdürü

Merkez Yönetim Kurulu

 

 

 

M-81

 

 

 

 

 

Merkez Müdürü

Madde 6- Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Merkezin çalışma alanı kapsamındaki konularda araştırmalar ve yayınlar yapmış olan ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 2 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak seçebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün, kesintisiz 6 aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

 

Merkez Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7- Merkez Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. a) Merkezi temsil ve Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek,
 2. b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
 3. c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
 4. d) Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmaktır.

 

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8- Merkez Yönetim Kurulu, Müdür dahil 5 kişiden oluşur. Diğer üyeler, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmış, tam zamanlı çalışan, müdürün önereceği iki misli öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından 2 yıllık süre için seçilir; süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

Merkez Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Merkez Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
 2. b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
 3. c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak,
 4. d) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
 5. e) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak,
 6. f) Üniversite dışı ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
 7. g) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek
 8. h) Merkeze atanacak idari ve teknik personelin seçimini yapmaktır.

 

 

 

 

M-82

 

 

 

 

 

 

Merkez Danışma Kurulu                                                                                      

Madde 10- Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda çalışan veya çalışmak isteyen Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanları ile Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından Yönetim Kurulu’nca seçilecek üyelerden oluşur. Danışma kurulu üye sayısı, on’dan (10) az olmayacak şekilde Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, tam üye sayısının yarısından az olamaz. Danışma kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.

 

Merkez Danışma Kurulunun Görevleri ve Sorumlulukları    

Madde 11- Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır. Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkez’in amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeler önerebilir. Danışma Kurulu’nun öneri kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

Personel İhtiyacı

Madde 12- Merkezin  akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

 

Madde 13- Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.

 

Madde 14- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

Yürürlük

Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

28.03.2003 tarih ve 25062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

M-83

 


Son Güncelleme : 14 Ocak Pazartesi 2019
178