Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Deneme

OKUL ÖNCESİ İKİ DİLLİ EĞİTİM

SİVİL TOPLUM ve GENÇ GÖNÜLLÜLER
Dünyadaki konjonktüre ayak uydurabilmenin bir yolu olarak özellikle yerel bilincin artırılması AKVAM’ın 2016 yılında da işlemeye devam ettiği bir konu olmuştur. 2015 yılında başlatılan ve gençlere yönelik bir bilinçlendirme çalışması niteliğinde olan projenin hedefi, gençleri sivil toplum kuruluşları ile buluşturmaktır. Üniversite öğrencilerinin sivil toplum çalışmalarına katılımını ve STK’larda gönüllü olarak çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinliğin adı “Gönlündeki Gelecek İçin Gönüllü Ol – Gençler Sivil Toplumla El Ele”. Gençleri sivil toplum çalışmaları hakkında bilgilendirmek, sivil toplum diyaloğunun toplumsal gelişmedeki önemini aktarmak, sivil toplum kuruluşları ve gençler arasındaki diyalogu sağlamak ve güçlendirmek amacıyla yapılan program çerçevesinde çeşitli STK’larla da işbirliği yapılmıştır. Proje ortağı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Siyaset ve Diplomasi Öğrenci Topluluğu ile birlikte sivil toplum çalışmalarına aktif katkı vermek üzere geliştirilen proje çerçevesinde, 29 Şubat tarihinde gerçekleştirilen “Gençler Sivil Toplumla Ele Ele” adlı panelle tamamlanmıştır. Antalya’dan ve Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden 100’ün üzerinde genci ve STK temsilcilerini buluşturan panelde, sivil toplum çalışmalarında gönüllü faaliyet yapmanın beraberinde getirdiği avantajlar ve bunun topluma katkıları ele alınmıştır.
AKVAM’ın 2016 yılında gençlere yönelik bir diğer etkinlik, “Araştırma, Ama Nasıl? Araştırma, Uygulama, Geliştirme” konulu söyleşi olmuştur. Bununla gençlerin araştırma faaliyetlerine teşviki hedeflenmiştir. Yaklaşık 130 genç katılımcı ile 1 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen söyleşi, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan TOMANBAY ile yapılmıştır. “Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme ve Eğitim Vakfı”nı (SABEV) kuran, birçok uluslar arası projelere imza atan ve akademik, araştırmacı, uygulayıcı ve girişimci nitelikleri ile farklı bir akademisyen profili çizen Prof. TOMANBAY, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve genç akademisyenleri ile kendi uygulama odaklı araştırma faaliyetleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşmıştır. Söyleşi Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Öğrenci Topluluğu ile gerçekleştirilmiştir. AKVAM’ın özellikle gençlere yönelik bir başka etkinliği ise 3 Mart tarihinde gerçekleştirilen Cine-Konser olmuştur. Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğrenci Topluluğu ve Almanya’nın Antalya Konsolosluğu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe gençlerin ilgisi büyük olmuştur. 500’ün üzerinde katılımcı önünde sunulan programda “Nosferatu – Bir Dehşet Senfonisi” adı altında ve canlı piyano eşliğinde film gösterimi gerçekleştirilmiştir.

AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ, ULUSLARARASI GÖÇ ve EĞİTİM
Avrupa bütünleşme süreci 2016 yılında AKVAM faaliyetleri içinde farklı başlıklarda işlenmiştir. Son yıllarda Topluluk karar organlarını zorlayan, çeşitli AB ülkelerinde aşırı sağ ve popülist siyasi hareketlerine zemin hazırlayan ve bütünleşme sürecini önemli ölçüde tehlikeye atan göç ve mülteci hareketleri bu etkinlikler çerçevesinde ele alınmıştır. Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçünün 55’inci yılına rastgelen 2016 yılında Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde “Uluslararası Göçün Eğitim-Öğretim Açısından Sonuçları ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı” konulu bir çalıştay ve panel ile Türk-Alman ortak yüksek öğrenim programları tartışılmıştır. Türk mevzuatındaki koşulların esnekleştirilmesi gerekliliğini vurgulayan ve üniversitelerin uluslararasılaşmasına önemli katkı niteliğindeki bu tür faaliyetlerin yüksek öğrenim politikalarıyla desteklenmesi sonucu vurgulanmıştır. 9 Mayıs tarihinde ve yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi ve Heidelberg Uygulamalı Eğitim Bilimleri Üniversitesi Rektörleri karşılıklı olarak bir İşbirliği Protokolü imzalamışlardır. AKVAM’ın yürüttüğü “Bir Çocuk, İki Dil, Çift Diploma” projesi çerçevesinde planlanan ortak lisans eğitim programı için bir zemin oluşturması öngörülen protokolde, göç sonucu ortaya çıkan ve farklı göçmen kuruluşlarına yönelik hizmetlerin birlikte tanımlanıp geliştirilmesi de hedefler arasında sayılmıştır.
Avrupa bütünleşmesinin bir başka boyutu olan hukuk mevzuatının uyumlaştırılması konularından denetimli serbestlik uygulamaları ele alınmıştır. 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilen “Türk ve Avrupa Hukukunda Yeni Anlayışlar: Denetimli Serbestlik Düzenlemeleri ve Uygulamalar” başlıklı çalıştayla Avrupa’nın farklı ülkelerinde denetimli serbestlik uygulamaları tanıtılmıştır. Türkiye’de yaklaşık 10 yıldan beri uygulamaya konan bu düzenlemede ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Çalıştayın sonunda düzenlenen panel ile sonuçların kamuoyu ile paylaşıldığı program Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Bütünleşmesini çok yakından etkileyen ve diğer AB ülkeleri için bir örnek olma tehlikesini içinde barındıran Brexit referandumu da AKVAM’ın 2016 yılı faaliyetlerinden bir diğerinin konusunu oluşturmuştur. Friedrich Ebert Stiftung Derneği’nin (FES) katkıları ile 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen “Brexit, Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkileri: Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı programda farklı ülkelerden uzmanlarla yapılan bir çalıştayda İngiltere’nin AB’den ayrılışı ele alınmıştır. 23 Haziran 2016 referandumu ile AB’den çıkmaya karar veren İngiltere’nin başka ülkeler için de bir örnek niteliği taşıması, çalıştaya katılan uzmanları kaygılandırmıştır. Bu gelişmenin Avrupa bütünleşmesine olduğu kadar Türkiye-AB ilişkilerine de etkilerinin ele alındığı çalıştayın sonuçları, 9 Aralık’ta gerçekleştirilen bir panelde kamuoyu ile paylaşılmıştır.
AKVAM’ın 2016 yılı faaliyetleri arasında “Bir Çocuk – İki Dil: Berlin Örneğinde Türk-Alman Okul Öncesi Eğitim Koşulları” başlıklı bir de yayın bulunmaktadır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen aynı başlıklı ilk projenin sonuçlarını içeren kitap, farklı ülkelerde ve özellikle Avrupa’da iki dilli okul öncesi eğitim uygulamaları ve bilimsel tanıları konu almaktadır. Çeşitli proje faaliyetlerinde sunulan bilimsel sunumları baz alan toplam 17 bölümden oluşan kitap, Türkçe ve Almanca olarak ayrı iki cilt şeklinde yayınlanmıştır. Kitap, Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversite kütüphanelerine ve Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezlerine, Eğitim kurumlarına ve uzmanlara gönderilmiştir.
Seminer, konferans, panel, çalıştay ve yayın gibi birçok alana yayılan 2016 yılı AKVAM etkinliklerine 1000’in üzerinde kişi katılmıştır. 2015 yılında başlayıp 2016 yılında da devam eden proje ve etkinlik dizileri yanı sıra, güncel gelişmeleri de ele alan birçok faaliyet geliştirilerek ilgi duyan kamuoyu bilgilendirilmiş ve referans kaynağı oluşturulmuştur. AKVAM’ın yapılan tüm etkinliklerinin interaktif yöntemlerle, Üniversite akademik birimleri kadar öğrenci topluluklarının da ortaklığında, yurtiçi ve yurtdışından uzman kuruluşlarla işbirliği içinde ve katılımcı odaklı bir anlayışla gerçekleştirilmesine özel özen gösterilmiştir.
AKVAM, 2017 yılında iki dilli okul öncesi eğitim için Türkçe ve Almanca eğitim yapacak bir lisans programının Akdeniz Üniversitesi’nde açılması yanı sıra, Türkçenin çeşitli AB ülkelerinde eğitim dili olarak yaygınlaştırılması konusunda da çalışmalar planlamaktadır. Yine Avrupa bütünleşmesi ve uluslar arası göçün sonuçları konuları da yeni öğretim yılının önemli konuları arasında olacaktır.


Son Güncelleme : 31 Ekim Salı 2017
178