Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


2015 Yılı Faaliyet Raporu

 

Projeler

 

İki Dilli Okul Öncesi Eğitim Lisans Programı Pilot Projesi

 

Sosyal Hizmet Lisans Programı

 

Gençler Sivil Toplumla El Ele

 

Etkinlikler

 

12 Ocak 2015, Çalıştay, Antalya

İki Dilli Okul Öncesi Eğitim Projesi Müfredat Geliştirme Çalıştayı

 

10 Şubat 2015, Eğitim Toplantısı, Berlin

Türk Kökenli Çocukların İki Dilli Okul Öncesi Eğitimi

20-21 Nisan 2015, Çalıştay, Antalya

Çokkültürlü Sosyal Hizmet Ortak Lisans Programı

 

21 Nisan 2015, Konferans, Antalya

Küreselleşme, Uluslar arası Göç ve İslamofobi

 

13 Mayıs 2015, Eğitim Semineri, Antalya

Avrupa Birliği Eğitimi – Eğitimde Avrupa Birliği

 

9 Ekim 2015, Panel Konferans, Antalya

Üyelik Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye’de Değişen Algılar

19-20 Ekim 2015, Çalıştay, Antalya

Sosyal Hizmet Lisans Programı: Müfredat Geliştirme

 

11-12 Kasım, Çalıştay, Antalya

Bir Lisans, İki Dil, Çift Diploma

20 Kasım 2015, Panel Konferans, Antalya

Gönlündeki Gelecek İçin Gönüllü Ol

 

29 Aralık 2015, Eğitim Semineri, Antalya

AB Proje Yazma Eğitimi

 

Yönetim

Prof. Dr. Erol ESEN, Müdür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK, Müdür Yardımcısı, Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY, Üye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Gönül DEMEZ, Üye, Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Sevgi ARKILIÇ SONGÖREN, Edebiyat Fakültesi

 

AKVAM Yönetim Kurulu 2015 yılında yukarıdaki şekliyle yenilenmiştir. Farklı akademik birimlerin temsil edildiği AKVAM Yönetim Kurulu, faaliyet konularının seçiminde ve etkinliğe dönüştürülmesinde çeşniliğe, disiplinler arası tartışma ve değerlendirmelere, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ve etkinliklerin katılımcı odaklı olmasına önem vermiştir. Kısmen 2014 yılında başlatılan projelerin sürdürülmesi yanı sıra, yeni projeler de geliştirilmiştir. Bu çerçevede düzenlenen etkinliklerin yurtiçinden ve yurtdışından çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Faaliyet yılında başlatılan ikinci bir proje çerçevesinde geliştirilen iki dilli okul öncesi eğitim çalışmaları, 2015 yılında yürütülen faaliyetlere damgasını vurmuştur. AKVAM, 2015 yılında da 21 farklı ülkeden Avrupa çalışmaları yürüten 67 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu “European Network for Education and Training” – EUNET’in çalışmalarına aktif olarak katkı vermeyi sürdürmüştür.

 

OKUL ÖNCESİ İKİ DİLLİ EĞİTİM

2014 yılı Ağustos ayında başlatılan “Berlin Örneğinde Okul Öncesi İki Dilli Eğitim Programı” başlıklı Proje faaliyetlerine 2015 yılında da devam edilmiştir. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen pilot proje, Türkçe ve Almancanın eşit düzeyde kullanıldığı kreşlerde istihdam edilecek eğitim personeline gerekli niteliklerin kazandırılmasını öngörmektedir. Bir yıl desteklenen proje çerçevesinde okul öncesi iki dilli eğitim üzerine tartışmalar, bu konudaki çeşitli uygulamalar ve bunun Almanya veya diğer AB ülkelerinde uygulama olanakları araştırılmıştır. 2014 yılı Ekim ayında Berlin’de Türk ve Alman araştırmacı ve eğitimcilerle gerçekleştirilen ilk çalıştaydan sonra proje ortakları AKVAM ve Berlin Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ASH) 12 Ocak 2015’te Antalya’da yeni bir çalıştay düzenlemiştir. Uluslar arası bir katılımla gerçekleştirilen çalıştayda, Berlin’de yaşayan Türk kökenli çocukların ihtiyaçları doğrultusunda iki dilli okul öncesi eğitim olanaklarının ulusal koşulları, konuyla ilgili bilimsel tartışmalar, ailelerin iki dillilik konusuna bakışı ve tutumları üzerinde durulmuş, iki dilli okul öncesi eğitim kurumlarının ideal koşulları ve burada çalışacak eğitimcilerin nitelikleri tartışılmıştır. Çalıştay sonuçları önce 20 Şubat 2015’te Türk kökenli eğitim uzmanları, ebeveyn dernek temsilcileri, yerel siyasiler ve çeşitli sivil toplum temsilcileri ile değerlendirilmiş ve Şubat-Mart aylarında Türk kökenli ebeveynlerle gerçekleştirilen Anket araştırmasına önemli katkılar sağlanmıştır. Pilot projenin hedeflediği Türk-Alman iki dilli kreşlerin oluşturulması ve burada istihdam edilecek eğitim personelinin yetiştirileceği lisans programının içerikleri konusunda önemli ipuçları sunan anket sonuçları 7-8 Mayıs 2015’te Antalya’da gerçekleştirilen bir toplantıda değerlendirilmiştir. Çalıştaya katılan uzmanlarla, Türkçe ve Almancaya hakim kreş öğretmenlerinin yetiştirilmesini öngören lisans programının temel konuları yanı sıra, ikinci dil edinimi ve çok kültürlülükle ilgili olası modül içerikleri tartışılmıştır.

Yine YTB’nin desteği ile Ekim 2015’te başlatılan ve önceki çalışmaları ortak bir Türk-Alman lisans programında sonuçlandırmayı hedefleyen “Bir Çocuk İki Dil Çift Diploma” başlıklı proje çerçevesinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Heidelberg Eğitim Bilimleri Üniversitesi ile birlikte yürütülen proje bağlamında 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Müfredat Geliştirme Çalıştayına Türkiye’den ve AB ülkelerinden gelen uzman ve araştırmacılar katılmıştır. Proje çerçevesinde, Avrupa ve özellikle Almanya’daki Türk çocuklarının dil problemlerine çözüm olarak iki dillilik üzerinde durulmuştur. Çalıştayda, erken çocukluk döneminde ikinci bir dil ediniminin pedagojik ve metodik koşulları ele alınmıştır. Dört yıllık bir lisans programı olması planlanan öğrenim sonunda mezunların her iki üniversiteden de diploma alması planlanıyor. Türkiye’den ve Almanya’dan öğrencilerin katılacağı lisans programı çerçevesinde oluşturulmak istenen koşullardan bir diğeri de, öğrencilerin öğrenimlerini bitirdikten sonra istedikleri ülkede çalışabilmeleri. Antalya ve Heidelberg’te sunulacak çift diplomalı lisans eğitiminin kendisi de Türkçe ve Almanca olarak çift dilli yürütülmesi öngörülüyor.

 

ÇOK KÜLTÜRLÜ SOSYAL HİZMET PROGRAMI

İki dilli ve çok kültürlü temel eğitimin yanı sıra hizmetsel anlamda da yeni istihdam olanaklarının yaratılması ve bunun için nitelikli bir ortak lisans eğitimine önem veren AKVAM, bir başka projenin altına daha imza atmıştır. İşbirliği koşullarının ve olası ortak programın temel niteliklerinin 2014 yılında değerlendirildiği Sosyal Hizmet Lisans Programı, Landshut Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sosyal Hizmet Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla 20-21 Nisan tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen çalıştayda ele alınmıştır. Almanya’dan ve Türkiye’den araştırma ve uygulamadan gelen uzmanların da katıldığı çalıştayda, Almanya’da yaşayan Türk kökenli göçmenlerin sosyal hizmet konusundaki ihtiyaçları, bu ihtiyaçları karşılayabilecek uzmanların donanımı, Almanya ve Türkiye’de uygulanan sosyal hizmet müfredatlarının içeriği ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Sonuçların 19-20 Ekim tarihlerinde değerlendirildiği ikinci bir ortak çalışmayla Akdeniz Üniversitesi’nde yürütülecek bir Sosyal Hizmet Lisans Program Müfredatı taslağı ortaya konulmuştur. Sözü geçen çalıştayda, daha önce üzerinde çalışılan öğrenime başlama koşulları, müfredatların uyumlaştırılması, yabancı dil seviyesi, yabancı dil eğitiminin verilme şekli (hazırlık sınıfı, yaz okulu, kurs), toplam kredi miktarı, stajlar (dönemi, süresi, yeri), öğretim elemanı niteliği, stajların finansmanı gibi konular ele alınarak sonuçlandırılmıştır. Landshut Üniversitesi Sosyal Hizmet Fakültesi ile yoğun işbirliği içinde yürütülmesi öngörülen Lisans Programına daha sonraki yıllarda çok kültürlülük modüllerinin eklenmesi de öngörülmüştür. Bu akademik işbirliğinin nihai hedefi, birlikte geliştirilen lisans programının daha sonra ortak bir programa dönüştürülmesidir.

 

GÖNÜLLÜLÜK EĞİTİM PROJESİ

Dünyadaki konjonktüre ayak uydurabilmenin bir yolu olarak özellikle yerel bilincin artırılması AKVAM’ın 2015 yılında işlediği bir diğer konuyu oluşturmaktadır. Gençlere yönelik bir bilinçlendirme çalışması niteliğindeki projenin hedefi, gençleri sivil toplum kuruluşları ile buluşturarak farkındalıklarını artırmaktır. AKVAM bu amaçla yeni bir etkinlik dizisi başlatmıştır. Tüm öğretim yılı boyunca sürecek etkinliklerin ilki 20 Kasım 2015 tarihinde Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin sivil toplum çalışmalarına katılımını ve STK’larda gönüllü olarak çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinliğin adı “Gönlündeki Gelecek İçin Gönüllü Ol – Gençler Sivil Toplumla El Ele”. Gençleri sivil toplum çalışmaları hakkında bilgilendirmek, sivil toplum diyaloğunun toplumsal gelişmedeki önemini aktarmak, sivil toplum kuruluşları ve gençler arasındaki diyalogu sağlamak ve güçlendirmek amacıyla yapılan program çerçevesinde Oy ve Ötesi ve AKUT ile işbirliği kurulmuştur. Gençlerin yoğun ilgisini bulan Konferansta STK’ları destekleme programları yanı sıra, Avrupa Gönüllü Hizmetleri (EVS) tanıtılarak, genç katılımcılar yurt dışına çıkma fırsatları hakkında bilgilendirilmiştir. Proje ortağı Uluslararası Siyaset ve Diplomasi Öğrenci Topluluğu ve AKVAM’ın yoğun çabaları ile 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen başka bir etkinlik çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi TEKNOKENT’i ziyaret edilmiştir. TEKNOKENT bünyesindeki bazı şirket yetkilileri ile görüşmeler yapan katılımcılar, Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda bilgilendirilmişler, girişimci fikirlerin projelendirilmesi konusunda örnekler tanıma fırsatı bulmuşlardır. Sivil toplum çalışmalarına aktif katkı vermek üzere geliştir ilen proje, 29 Aralık tarihinde gerçekleştirilen “AB Proje Yazma Eğitimi” ile tamamlanmıştır. Gençleri STK’larla buluşturmak, onların bireysel bilgi ve becerilerini geliştirerek bu kuruluşlara katkı vermelerini sağlamayı hedefleyen proje çerçevesinde yaklaşık 20 katılımcıya sivil toplum gönüllüsü olarak sertifika verilmiştir.

 

               AVRUPA BİRLİĞİ, GÖÇ ve ÇEŞİTLİLİK

Avrupa Birliği ile müzakerelerin sürdüğü bu zaman diliminde bilinçlendirme ve yol gösterici bir takım eğitimlere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir AKVAM 2015 yılı ‘Avrupa Günü’ etkinlikleri kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı çalışan, çeşitli okullardan değişik profillerde 30 öğretmenin katılımıyla bir eğitim semineri gerçekleştirmiştir. “Avrupa Birliği Eğitimi – Eğitimde Avrupa Birliği” başlıklı seminer, 13 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile işbirliği içinde Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Öğretmen eğitimi şeklinde düzenlenen seminerde başta “Üniversite öncesi Okulda Avrupa Birliği Eğitimi” olmak üzere AB sürecinde eğitimin önemi ve yapılması gerekenler konusunda önemli bilgilendirmeler yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkılarıyla davet edilen yaklaşık 30 katılımcı öğretmenle gerçekleştirilen programda drama teknikleri kullanılmıştır. İnteraktif olarak yürütülen çalışmada etiketsiz eğitim, hak temelli yaklaşım ve demokratik katılım konularında katılımcılar arasında bir farkındalık yaratma hedeflenmiştir.

Avrupa Birliği’ni konu alan bir diğer etkinlik ise “Üyelik Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye’de Değişen Algılar” konulu paneldir. AKVAM ve faaliyetlerini Ankara’da sürdüren Avrupa Birliği Küresel Araştırmalar Derneği’nin (ABKAD) ortaklaşa gerçekleştirdikleri program, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde son dönemlerde AB kamuoyunun Türkiye’ye bakışını ve Türk insanının AB üyelik sürecindeki tutum ve kanaatlerindeki değişkenliklere dikkat çekmeyi hedeflemiştir. 9 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen panelde, bütünleşen Avrupa’da üretilen politikalar ve uygulamaların üyelik sürecindeki Türkiye’ye olan yansımaları ve Türkiye’nin son yıllarda ürettiği ve uyguladığı politikalar ele alınmıştır. AB Bakanlığı’ndan temsilcilerin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden katılan akademisyenler, kamuoyunun AB desteği ve algısı yanısıra dünya ve Avrupa’daki gelişmeler sonucu değişen imaj sorunu üzerinde durulmuştur. Avrupa’da olduğu kadar Türkiye’de de medyanın yarattığı AB veya Türkiye algısının her iki taraf arasındaki ilişkilerde önemli rol oynadığı tespit edilmiştir.

Küreselleşme ve beraberinde getirdiği toplumsal dengelerdeki değişimin Avrupa’daki sonuçları ise AKVAM’ın bir başka etkinliğinde ele alınmıştır. 21 Nisan’da düzenlenen “Küreselleşme, Uluslar arası Göç ve İslamofobi” konulu panel ile Avrupa’daki İslam karşıtı hareketler masaya yatırılmıştır. Üniversite öğrencisi gençler, öğretim elemanları ve Antalyalı diğer katılımcıların hazır bulunduğu toplantıyı yaklaşık 150 katılımcı izlemiştir. Son 30 yılda “daha az, daha yaşlı ve daha renkli” olma yolundaki Avrupa Toplumlarının bugünkü refah düzeyini sürdürebilmesi için özellikle farklı ülkelere, kültürlere ve dinlere mensup göçmenlerle birlikte ve barış içinde yaşamayı başarması gerektiği tespitini yapan uzmanlar, bunun hangi koşullarda mümkün olacağını tartışmışlardır. Türkiye ve Almanya’dan akademisyenlerin katıldığı panelde ayrıca İslam karşıtı tutumların Türkiye’nin AB sürecini olumsuz etkileyeceği kaygıları da dile getirilmiştir.

Uluslar arası göç, çeşitlilik ve değişim AKVAM’ın 2015 yılı faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdiği iki yayına da konu olmuştur. “Hareketli Mekanlar ve Aşınan Kimlikler: Mekan ve Kimliğin Yeniden Doğuşu” başlıklı kitap, “Spaces on the Move and Obliteration of Identities: Rebirth of Space and Identity” adı altında İngilizce olarak yayınlanmıştır. AKVAM ve Fas’ın Oujda Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Beşeri ve Sosyal Çalışmalar ve Araştırmalar Merkezi’nin” (CERHSO) ortak bir yayını olan kitap, kimlik ve mekan kavramının çok boyutlu değişimini edebi, dini, siyasi ve felsefi açılardan ele almaktadır. Kitap aynı zamanda AKVAM ve CERHSO arasında akademik işbirliği temellerinin atılmasına da vesile olmuştur.

AKVAM’ın yayınladığı diğer bir çalışma “Türkiye ve Almanya: Toplum, Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik” başlığını taşımaktadır. Kitap, Kasım 2014’te Antalya’da gerçekleştirilen “III. Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu”nda sunulan bildirileri içermektedir. Türkçe ve Almanca olarak iki ayrı cilt şeklinde yayınlanan kitapta hem Almanya ve Türkiye arasında yapılmış karşılaştırmalı çalışmalar ve yenilikçi kuruluş ve konseptler tanıtılmış hem de aktüel gündemde yer alan çok kültürlülük, eğitim, göç, hizmetlerin kültürlerarası açılımı, sivil toplum ve Avrupa Birliği gibi konular ele alınmıştır. Türkiye ve Almanya’dan konuşmacıların katıldığı ve 50’nin üzerinde bildirinin sunulduğu Forum’un Kitabında, araştırma ve uygulamadan gelen uzmanların, genç bilim insanlarının, siyasi ve uygulamaya yönelik çevrelerle akademik kuruluşların temsilcilerinin kaleme aldığı araştırma sonuçları, proje tanıtımları ve onların sunduğu bilimsel perspektifler yer almaktadır. Her iki yayın da Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversite kütüphanelerine ve Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezlerine, AB uzmanlarına ve ilgi duyan diğer akademisyenlere gönderilmiştir.

2015 yılı AKVAM için etkinliklerle dolu bir yıl olmasının yanı sıra yapılan yayınlar ve projelerle de hem akademik hem de toplumsal alanda yer eden bir yıl olmuştur. 2014 yılında start verilen projeler de ilerleyerek devam etmiştir.  AKVAM 2015 yılında hem akademik alanda, hem üniversite gençlerini hem de toplumu yukarıda sözü geçen konular hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmıştır. Yapılan tüm etkinliklerin interaktif, yurt içi ve yurt dışından uzmanlar ve  kuruluşlarla işbirliği içinde ve katılımcı odaklı bir anlayışla gerçekleştirilmesine özel özen gösterilmiştir.

 

 


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178